Skip to main content

O somároch a ľuďoch (SOBOTNÉ zamyslenie)

Sobotné zamyslenie (“Keď sa somár dozvie, že knihy dávajú múdrosť, tak zje knihu” /ruské príslovie/; somár ostáva somárom, aj keď je na ňom naložené zlato” /libanonské príslovie/; somár nesúci knihy nie je nutne učeným” /dánske príslovie/; vedomosti bez múdrosti sú ako náklad kníh na somárovi” /japonské príslovie/; “keby bola staroba to isté čo múdrosť, tak starý somár by musel byť celebritou” /portugalské príslovie/; “keď sa somárom narodíš, ako somár aj zomrieš” /židovské príslovie/).   

Rabbi Yohanan o svojom učiteľovi povedal: Rabbi Oshaya “Výnimočný” bol tak významný v jeho generácii ako bol v jeho generácii významný Rabbi Meir: Tak ako kolegovia v generácii Rabbi Meira nevedeli kvôli jemnosti jeho veľkej mysle úplne pochopiť hĺbku jeho myslenia, tak to bolo aj s Rabbi Oshayom; jeho kolegovia neboli schopní úplne pochopiť hĺbku jeho myslenia.

V tejto súvislosti Rabbi Yohannan povedal: Srdcia, t.j. múdrosť prvých Mudrcov, boli ako vstupná brána do Chrámu, ktorá bola veľká 20 x 40 lakťov (1 lakeť = cca 44cm) a srdcia neskorších Mudrcov boli ako vchod do Svätyne, ktorý bol veľký 10 x 20 lakťov. A my, t.j. naše srdcia, sú ako ucho tenkej ihly.

(Rabbi Yohannan) vysvetľuje: Termín prví Mudrci odkazuje na Rabína Akivu a termín neskorší Mudrci odkazuje na Rabína Elazar ben Shamua. Niektorí hovoria, že termín prví Mudrci odkazuje na Rabína Elazar ben Shamua a termín neskorší Mudrci odkazuje na Rabína Oshaya. A my sme ako ucho tenkej ihly.

K téme neustáleho úpadku generácií, Abaye povedal: A čo sa týka našich schopností, sme vo vzťahu k štúdiu Tóry, ako čap v stene*. Ako čap vniká do steny len s ťažkosťami, tak vniká aj naše štúdium do našej mysli len s ťažkosťami. Rava povedal: A čo sa týka nášho logického rozmýšľania, sme ako prst vo vosku**. Prst sa do vosku dá strčiť len ťažko a z vosku na prste nič neostane. Rav Ashi povedal: Čo sa týka našej zábudlivosti, sme ako prst v jame. Tak ako ľahko strčíme prst do veľkej jamy, podobne rýchlo zabudneme, čo sme sa naučili.

* Poznámka: Ako čap v stene – Rabbeinu Hananel ďalej vysvetľuje, že ako čap v stene nepridáva nič k jej pevnosti, tak aj naše štúdium je neefektívne.

** Poznámka: Ako prst vo vosku – Rabbeinu Hananel vysvetľuje, že to referuje k prstu strčenom do veľmi jemného vosku. Akonáhle človek z neho prst vytiahne, vytvorená priehlbina zmizne.

(Talmud Bavli; Eruvin 53a).

Rabbi Zeira povedal, že Rava bar Zimuna povedal: Ak sú prvé generácie Mudrcov charakterizované ako synovia anjelov, (potom) my sme synovia človeka. A ak sú prvé generácie charakterizované ako synovia človeka, tak my sme príbuzní somárov. A to nemyslím, že sme príbuzní somárovi Rabbiho Hanina ben Dosu alebo somárovi Rabbiho Pinkhasa ben Yaria, ktorí boli výnimočne inteligentní somári; skôr mám na mysli to, že sme príbuzní (iba) bežným somárom.

(Talmud Bavli; Shabbat 112b).

 

#Bordeaux

Pridajte komentár